I. ВЪВЕДЕНИЕ

Описаните по-дилу общи условия са съставени от, и за целите на: ЕЛЕГАНТ 2018 ЕООД (ЕИК: 205400356; Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, град Пловдив, 4000, район Южен, ул. Асен Христофоров 2) наричан по-долу накратко ТЪРГОВЕЦЪТ.

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина /www.ballinwithstyle.com/. Тези условия са в сила за всички потребители/клиенти. С натискане на бутона "Завърши поръчката", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /www.ballinwithstyle.com/, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на /www.ballinwithstyle.com/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

4. След кликане на бутона "Завърши поръчката", потребителите/клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "Количката".Поръчката направена от клиента има силата на договор между него и електронния магазин по силата на Закона за защита на потребителите.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на два работни дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумата, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с включен ДДС.

 

II. ДОСТАВКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. Снимките с които се представят моделите представят възможно най-точно цветовете им, но може да се различават от реалните цветове. Електронният магазин не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите и компютърните системи които се използват за достъп до сайта.


8. Веднага след доставката (след заплащане на всички дължими суми към куриера), стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.


Предлаганите продукти в електронният магазин се актуализират на база наличностите, но е възможно някой модел, размер или разцветка да не са налични.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка или да я върне и да му бъдат възстановени парите в срок от 14 работни дни. При връщане продуктите, цялостта на опавката и търговския вид на стоката не трябва да са нарушени. Транспортните разходи по връщането на стоката се заплащат от Клиента, освен в случаите, когато: получената стока явно не съответства на заявената в поръчката или грешката е настъпила в резултат на грешка на ТЪРГОВЕЦА.

 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за всички закупени стоки, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката.

 

IV. ЦЕНИ

9. Всички цени са в български лева и с включен ДДС. Цените, посочени на сайта, не включват опаковане и транспортиране до адреса на клиента или офиса на куриерската фирма. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, когато те са дължими и свързани с износа. Приема се, че посочения от клиента имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиента е официално информиран със съдържанието й.

9а. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да анулира поръчките за продукти, показвани на сайта поради техническа грешка или поради технически грешки с явно погрешни цени.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /www.ballinwithstyle.com/. Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Търговецът допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата /www.ballinwithstyle.com/.

14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугите да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /www.ballinwithstyle.com/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

16. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /www.ballinwithstyle.com/.

17. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /www.ballinwithstyle.com/.

17а. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@ballinwithstyle.com ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

23. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /www.ballinwithstyle.com/ на своя компютър или мобилно устройство.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Интернет магазина /www.ballinwithstyle.com/ е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

 


X. ПОРЪЧКА

29. За да поръчате, изберете един или няколко продукта от каталога на сайта www.ballinwithstyle.com, като използвате менюто с категории на екрана или опцията за търсене.

30. След като направите избор на продукт, посочете желан размер и добавете в "Поръчката" чрез бутон "Добавяне към количката".

31. Когато сте направили своя избор от продукти и сте ги добавили в „Поръчката”, натиснете бутона КЪМ СМЕТКАТА.

32. Ако не сте регистриран потребител, може да се регистрирате чрез посочената форма за регистрация. Ако все пак не желаете да се регистрирате – винаги можете да поръчате като "гост". В случай, че вече имате регистрация, въведете Вашите потребителско име и парола и продължете с поръчката.

33. На следващата стъпка изберете адрес за доставка, като имате възможност да изберете между вече въведен Ваш адрес или да посочите нов.

34. След като сте избрали начина на доставка, ще можете да изберете начина на плащане. На последната стъпка ще видите обобщена информация за Вашата поръчка - данни за платец, адрес на доставка, начин на плащане и метод на доставка, обща сума на поръчката. Необходимо е да се съгласите с общите условия за ползване на онлайн магазина, преди да потвърдите Вашата поръчка.

35. Продуктите, по поръчките на клиентите, се обработват в магазините на търговеца и се предават на куриера в срок до 3 работни дни от потвърждаването на всяка поръчка.

36. Потвърждаването на поръчката става по е-mail, където може да следите за всяка промяна на статуса на вашата поръчка. При липса на е-meil клиента ще бъде уведомен по телефона за статуса на неговата поръчка.

 

XI. ПЛАЩАНЕ

37. Заплащането се осъществява чрез:

Услугата "Наложен платеж" при предаване на продуктите по поръчката от куриера към клиента или с Дебитна или кредитна карта през виртуален пос терминал (ТЪРГОВЕЦЪТ НЕ събира/съхранява информация за вашите  банкови карти).XII. Връщане и замяна на продукти

Ако по някаква причина продуктите, които сте поръчали, не Ви стават, не Ви харесват или поради каквато и да е друга причина, можете да върнете или замените закупените от нас продукти в 14 дневен срок. Продуктите трябва да са в добър търговски вид, неизползвани, оригиналната им опаковка да е ненарушена, да са налични етикетите им и/или документите за продажба (фактура и касова бележка).
Транспортните разходи за връщане и замяна са за сметка на клиента, освен в случаите когато получената стока явно не съответства на заявената в поръчката или грешката е настъпила в резултат на наша вина.
Връщането на стоките става на посочен от ТЪРГОВЕЦА адрес. Можете да уредите връщането на закупените стоки на e-mail адрес: office@ballinwithstyle.com
Последвайте ни във Facebook